Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt onder andere waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van besluiten. Je kunt hierbij denken aan het weigeren van een vergunning maar ook aan problemen die zijn ontstaan met de bijstandsuitkering dan wel dat je volgens het UWV verwijtbaar werkloos bent geworden of juist niet arbeidsongeschikt. Ben je het niet eens met een besluit van de overheid dan kunnen wij je helpen bij het indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep. Wij staan je bij met zijn deskundig advies over wetten, voorschriften en beleidsstukken.

Wij bij Draad Advocaten volgen de ontwikkelingen in het bestuursrecht op de voet. Daardoor beschikken wij over actuele expertise. Wij zijn dan ook in staat onze cliënten van zorgvuldig juridisch advies te voorzien en maximale resultaten te halen.

Wij adviseren en begeleiden onder andere bij:

 • Stopzetting uitkering
 • Terugvordering uitkering
 • Omgevingsvergunningen aanvragen
 • Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures

Neem voor juridische kwesties op het gebied van bestuursrecht contact met ons op.

Strafrecht

Je kunt al met het strafrecht in aanraking komen als je door de politie wordt aangehouden voor te hard rijden. Je kunt ook onterecht als verdachte van een strafbaar feit worden gezien. Wat de reden ook mag zijn, als je in aanraking komt met justitie wil je zo snel mogelijk worden bijgestaan door een advocaat. Daarom zijn wij altijd bereikbaar om je te voorzien van juridische bijstand en advies.

De strafpleiters van Draad Advocaten hebben jarenlange ervaring en ruime expertise op het gebied van strafrecht. Wij maken geen onderscheid in een complexe of kleine strafzaak. Samen werken we aan de beste oplossing. Iedereen verdient een goede verdediging met een bevredigend resultaat.

Juridische ondersteuning

Bij Draad Advocaten willen we dat je de draad weer zo snel mogelijk kunt oppakken.

Neem voor juridische kwesties op het gebied van strafrecht contact met ons op.

Personen- en familierecht

Een echtscheiding aanvragen, onenigheid over het betalen van de alimentatie of discussie over de omgangsregeling. Je gaat er niet vanuit dat je ermee te maken krijgt, maar helaas loopt het soms anders. Als het je overkomt, zijn wij de aangewezen persoon om jou bij te staan met juridisch advies en begeleiding in het personen- en familierecht. Jouw juridische positie is voor ons van groot belang.

Bij ons kantoor werken advocaten die zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Wij attenderen je op jouw rechten en begeleiden je de gehele juridische procedure. De kans is groot dat je door emoties zaken over het hoofd ziet die grote gevolgen kunnen hebben. Wij brengen samen met jou de situatie in kaart, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Niets is belangrijker dan dat jij de draad weer zo snel mogelijk kunt oppakken!

Wij adviseren en begeleiden onder andere bij:

 • echtscheiding
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • verdeling boedelscheiding
 • afwikkelen huwelijkse voorwaarden
 • regelen/wijzigen partner- en/of kinderalimentatie
 • ouderschapsplan
 • omgangsregeling

Neem voor juridische kwesties op het gebied van personen- en familierecht contact met ons op.

Aansprakelijkheid

‘Ieder draagt zijn eigen schade’, het uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bij geleden schade een schadevergoeding moet worden betaald. Hoe hoog de schadevergoeding moet zijn, is vaak een discussiepunt. In veel gevallen is het verstandig om een advocaat in te schakelen die in aansprakelijkheidsrecht is gespecialiseerd. Wij staan jou dan ook graag bij met juridisch advies.

Wij onderzoeken of we jouw schade op een ander kunnen verhalen. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij diegene aansprakelijk stellen. Indien nodig zullen wij de rechter verzoeken de veroorzaker te veroordelen om de schade te betalen.

Wij adviseren en begeleiden onder andere bij:

 • Het aansprakelijk stellen van derden die schade bij jou hebben veroorzaakt
 • Het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding
 • Het verhalen van de schade
 • Het voeren van verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidsstelling
 • Het opstellen van algemene voorwaarden om aansprakelijkheid in te perken
 • Het beperken van aansprakelijkheid door de juiste rechtsvorm voor de onderneming te kiezen

Neem voor juridische kwesties op het gebied van aansprakelijkheidsrecht contact met ons op.

Incasso

Als ondernemer besteed je liever tijd aan ondernemen dan achter je geld aan te moeten gaan. Draad Advocaten heeft ruime kennis van incassoprocedures. Wij begeleiden en ondersteunen je tijdens de gehele incasso. Wij beschikken over middelen om beslag te laten leggen op het inkomen en (onroerende) goederen of kunnen een faillissement aanvragen. Tevens kun je bij ons terecht voor advies over debiteurenbeheer. Debiteuren die niet aan hun betalingsplicht kunnen voldoen, zijn een bedreiging voor de liquiditeit van jouw onderneming. Wij zorgen ervoor dat jij jouw geld ontvangt!

Waarom een incasso advocaat van Draad Advocaten inschakelen?

 • Ruime kennis van incassoprocedures
 • Voert het gehele incassotraject uit
 • Faillissement aanvragen
 • Beslaglegging op activa van debiteuren
 • Bevoegd om buitengerechtelijke acties uit te voeren
 • Adviseert over debiteurenbeheer

Neem voor juridische kwesties op het gebied van incassorecht contact met ons op.

Verbintenissenrecht

In het dagelijks leven sluiten we vele overeenkomsten af. Sommige van deze verbintenissen sluit je bijna onbewust af. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld wanneer je een huur- of koopovereenkomst aangaat. Op al deze overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing. Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Uiteraard is het de bedoeling dat afspraken nagekomen worden. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Dit kan met name voor jou als ondernemer soms grote gevolgen hebben. Wij staan jou dan ook graag bij om nakoming van een verbintenis af te dwingen, indien nodig door middel van een procedure.

Huurrecht

Op het gebied van huurrecht bieden wij passende en oplossingsgerichte juridische bijstand en advies. Wij houden ons onder andere bezig met het opstellen van passende huurovereenkomsten, vraagstukken met betrekking tot beëindiging van huurovereenkomsten en conflicten tussen huurder en verhuurder. Wordt de huur niet meer betaald? Is er sprake van overlast? Vraag je je zich af of de gestelde voorwaarden van de verhuurder realistisch zijn?

Het huurrecht regelt de mogelijkheden en de gevolgen van het sluiten van een huurovereenkomst. Bij het sluiten van een overeenkomst moet hoofdzakelijk de verhuurder zich aan strikte regels houden. Een huurder geniet een hoge mate van huurbescherming, met name als het gaat om een woon- of winkelruimte. Echter, bij een conflict raden wij beide partijen aan een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het huurrecht.

Wij adviseren en begeleiden onder andere bij:

 • Vragen omtrent de huurovereenkomst, zoals opstellen, toepassen en beëindigen
 • Overlast door de huurder
 • Het niet nakomen van het betalen van de huur
 • Het niet oplossen van gebreken door verhuurder

Neem voor juridische kwesties op het gebied van huurrecht contact met ons op.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Met name door de Wet Werk en Zekerheid kunnen wij ons voorstellen dat je de weg door het juridisch landschap kwijt bent. Wat gebeurt er als ik de aanzegtermijn ben vergeten? Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? Mijn werknemer is langdurig arbeidsongeschikt, mag ik zijn contract beëindigen? Mijn werkgever wil de arbeidsvoorwaarden wijzigen, mag dat zomaar?

Wij bieden juridisch advies en bijstand aan ondernemers, werknemers, directies en bestuurders. Bij een geschil kijken wij eerst of er zonder tussenkomst van de rechter een regeling kan worden getroffen. Met onze jarenlange ervaring en deskundigheid zoeken wij altijd naar mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen voor alle partijen.

Wij adviseren en begeleiden bij:

 • Opstellen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen en wijzigen van arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag op staande voet
 • Transitie- en ontslagvergoeding
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Relatie- en concurrentiebeding
 • Beoordelen vaststellingsovereenkomsten

Neem voor juridische kwesties op het gebied van arbeidsrecht contact met ons op.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wil je maar één ding en dat is ondernemen. Ondernemen is niet zonder risico. Van de meeste risico’s ben je op de hoogte, maar er zijn ook risico’s waar je waarschijnlijk geen rekening mee houdt. Dan is het prettig dat er iemand is die jou begeleidt en van juridisch advies voorziet in het ondernemingsrecht. Wij zorgen ervoor dat jij jouw zaken zowel zakelijk als privé uitstekend hebt geregeld.

Wij van Draad Advocaten weten als geen ander wat ondernemen inhoudt. Bij ons kun je dan ook zorgeloos ondernemen!

Wij adviseren en begeleiden onder andere bij:

 • Oprichten/beëindigen van een onderneming
 • Oprichten/beëindigen van een coöperatie, vereniging of stichting
 • Het regelen van een fusie of overname
 • Een re-organisatie
 • Het opstellen of wijzigen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Een conflict tussen medeaandeelhouders, werknemers, compagnons
 • Het niet kunnen voldoen van betalingsverplichtingen

Neem voor juridische kwesties op het gebied van ondernemingsrecht contact met ons op.